ប៉ូ សុវីនដា

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

 • ពីថ្ងៃទី 15 Apr 2018 រហូតដល់ 15 Apr 2018
 • ម៉ោង: 00:00 - 00:00

មធ្យោយទំនាក់ទំនង

E-mail, Face to Face, Fb Messenger

សូរស្តី! ខ្ញុំរីករាយជួបពិភាក្សាជាមួយប្អូនអំពី ការសិក្សា ការងារ និង បញ្ហាជីវិតផ្សេងៗ។ សូមទាក់ទង់ខ្ញុំសម្រាប់ការពិភាក្សាផ្សេងៗ។ អរគុណ! My area of expertise is mainly about regional security and the great power relations. I also focus on the Chinese foreign policy towards mainland Southeast Asia and the Cambodian foreign policy. I am happy to discuss with you on a variety of topics, including life, career and hobby. I look forward to seeing you in person.

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • Critical thinking
 • Other Skills:
 • International Relations
 • political science

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • Feb 2019 - Present : បណ្ឌិត ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
  Griffith University

 • Sep 2016 - Jun 2018 : អនុបណ្ឌិត ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
  East China Normal University

 • Apr 2012 - May 2015 : បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
  Asia Euro University

 • Apr 2010 - Apr 2011 : វិញ្ញាបនបត្រមូលដ្ឋាន
  Pannasastra University of Cambodia

បទពិសោធន៍អាជីព

 • Jul 2018 - Present : មន្រី្តស្រាវជ្រាវ
  Cambodian Institute for Cooperation and Peace

 • Oct 2015 - Jul 2016 : ប្រធានការិយាល័យសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
  Milky Way School

 • Oct 2014 - Oct 2015 : នាយកសាខា
  Milky Way School

 • Apr 2012 - Oct 2014 : គ្រូភាសាអង់គ្លេស
  Milky Way School

 • Apr 2011 - Apr 2012 : គ្រូភាសាអង់គ្លេស
  DELi Institute

កិត្តិយស & រង្វាន់

 • អាហារូបករណ៏ស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យ Griffith - 2019

  Scholarship
 • ការទទួលការបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នើមកម្រិត រដ្ខបាលក្រុង សៀងហៃ - 2018

  Award
 • រង្ចាន់និស្សិតឆ្នើមអន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យ East China Normal - 2017

  Award
 • អាហារូបករណ៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន - 2016

  Scholarship

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា