ស៊្រុន ស៊្រន SRUN Srorn

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

 • ពីថ្ងៃទី 24 May 2018 រហូតដល់ 24 May 2020
 • ម៉ោង: រៀងរាល់ម៉ោង

មធ្យោយទំនាក់ទំនង

E-mail, Face to Face, Fb Messenger, WhatsApp

ចង់ឈ្នះគេ រៀនសួរខ្លួនឯង តើ ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះ ប្រសើរជាម្សិលមិញ? តើ ខ្ញុំហ៊ាន ធ្វើ នូវ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បានគិត ឬនៅ? ជាកូនទី ប្រាំបួន (៩) ក្នុងចំណោម ដប់បួន (១៤) នាក់ បានសម្រេចចិត្ត រើសយកការសិក្សា ជាជាងរកលុយ! ជាង ដប់បួន (១៤) ឆ្នាំ ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការ មួយចំនួន ទាក់ទិននឹង ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន, ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាបន័, និងការតស៊ូមតិ សម្រាប់ ក្រុមមនុស្សដែលមានសម្លេងតិច ឬក្រុមដែលសង្គមផាត់ចោល ឬដកចេញអំពីការការអភិវឌ្ឍន៍ គ្រប់រូបភាព។​ ជំនាញមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើ គឺសុខភាពសាធារណៈ, ការសិក្សា អប់រំ, សិទ្ធិ និងសេរីភាព, យែនឌ័រ, នយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈប្រពន្ធ័ បច្ចេកវិទ្យា, ការបណ្តុះបណ្តាល, និងយុទ្ធនាការ..។ល។ កិច្ចការសំខាន់ៗ មួយចំនួន ដែលខ្ញុំបាន និងកំពុងធ្វើ រួមមាន៖ > ការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ,  > ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការ, > ការបង្កើតគំរោងតូចៗដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុម, > ការបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល, > ការកសារងចលនាសង្គមដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម,  > ការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតស៊ូមតិ ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែម អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេល! Specialised in the areas of health and social communications including: (i) needs assessment, formative research, market research, training assessment, CSO training, corporate training and tracking research, (ii) strategic planning; (iii) project design and programme development; (iv) training of health communicators; (v) behavior change communication, social marketing and integrated marketing communication; (vi) grassroots interventions (including community development, participatory processes, and community mobilization,); (vii) development of materials (including the use of participatory processes, audio, print and visual media); (viii) management and implementation of innovative interventions (eg innovative health financing models, use of traditional theatre and peer-education); (ix) national and international level campaigns involving mass media, advocacy and policy; (x) monitoring and evaluating of health communication interventions; and, (xi) personnel management as well as project and financial management; xii. Innovate ICT to voice the voiceless community which include LGBT, disable, sex worker, drug users, PLHIV and their children... ect. My professional journey is a journey of exploration, continuous learning, and personal growth. I seek opportunities to challenge myself, innovate and create, vision, take calculated risks, and discover. How is a key to progress! Ask yourself often and regular what have been done today better than yesterday?

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • Digital Media
 • Life Skills
 • Marketing
 • Problem Solving
 • Strategic Thinking
 • Team Building
 • Other Skills:
 • Paris Peace Accords educator

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • Feb 2006 - Present : Master of Business Administration
  University of Cambodia

 • Apr 2004 - Mar 2006 : Bachelor of Accounting
  University of Cambodia

បទពិសោធន៍អាជីព

 • Jun 2017 - Present : Founder
  Paris Peace Accords Khmer

  To advocate for signatory countries and parties to fulfill their obligations in the Paris Peace Accords signed on 23rd October 1991.
 • Mar 2015 - Present : Asia Pacific Regional Trainer
  Asia Catalyst

  Capacity building to NGOs and CBOs in Laos, Vietnam, China, Myanmar, Thailand and Cambodia
 • Mar 2014 - Mar 2018 : Adviser
  One World UK

  technology and animation to educate young people about human rights, gender and politics
 • Nov 2011 - Present : One of Founders
  ASEAN SOGIE Caucus (ASC)

  Strategic and capacity building to ASEAN LGBTI activists.
 • Mar 2011 - Present : Founder
  CamASEAN Youth's Future (CamASEAN)

  Strategic development to advocate for social inclusion and protection of marginalized people in Cambodia and ASEAN.

កិត្តិយស & រង្វាន់

 • Youth Champion by UN - 2017

  Award

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា