វណ្ណ សោភ័ណ្ឌ VAN Sophorn

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

 • រៀងរាល់ Sunday
 • ពីថ្ងៃទី 30 Mar 2018 រហូតដល់ 30 Mar 2018
 • ម៉ោង: 09:00 - 20:00

មធ្យោយទំនាក់ទំនង

E-mail, Fb Messenger

#Communication #Media #Photography #Video #GraphicDesign #Legal #LandLaw

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • Communication
 • Digital Media
 • Legal
 • Graphic Design

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • Oct 2016 - Present : បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ
  សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

 • Oct 2008 - Oct 2009 : ជំនាញគ្រប់គ្រង់ព័ត៌មានវិទ្យា
  វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

 • Oct 2007 - Oct 2011 : បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ
  សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

 • Oct 2004 - Oct 2007 : បាក់ឌុប
  វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក

បទពិសោធន៍អាជីព

 • Oct 2016 - Present : មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន
  លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប / NCDDS

 • Aug 2015 - Sep 2016 : មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន
  សហព័ន្ទស្រូវអង្ករកម្ពុជា / CRF

 • Jan 2011 - Aug 2015 : ជំនួយការគម្រោងព័ត៌មានសហគមន៍
  អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សំលេងសហគមន៍ / BCV

 • Jan 2010 - Jan 2011 : អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកច្បាប់ និងព័ត៌មាន
  ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន / HRTF

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា