អ្វីជាសួរមួយ

សួរមួយជាវេទិកាអនឡាញបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យដែលត្រូវការព័ត៌មាន ការប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទង នឹងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជា នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា​ ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវ: ការស្វែងរកអាហារូបករណ៏ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ពិភាក្សាអំពីការរៀបចំគំរោងការងារអនាគត ការបង្កើតអាជីវកម្ម​ និងសហគ្រិនភាព។​

យុវជនដែលជារៀមច្បងមានបទពិសោធន៏ឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ធ្លាប់ទទូលបានអាហារូបករណ៏ទៅសិក្សាទាំងក្នុង ឬក្រៅប្រទេស​ និងកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិនានា គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ដដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ។​

សិស្សនិស្សិតទាំងឡាយណាដែលមានចម្ងល់និងភាពស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ចង់បានអាហារូបករណ៏ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ចង់បង្កើតអាជីវកម្ម​ផ្ទាល់ខ្លួន និងរៀប ចំគំរោងការងារអនាគត អាចទាក់ទងអ្នកព្រឹក្សាយោបល់ដែលមានបទពិសោធន៏ទៅតាមផ្នែកនិមួយៗដែលសិស្សនិងនិស្សិតចាប់អារម្មណ៏។  កិច្ចសន្ទនានិងប្រឹក្សាយោបល់ធ្វើឡើងតាម រយះប្រព័ន្ទអនឡាញ ឬតាមរយ:ទូរស័ព្ទ ហើយចំពោះពេលវេលាក្នុងការណាត់ជួបសន្ទនាគឺអាស្រ័យលើការកំណត់របស់អ្នកព្រឹក្សាយោបល់។​​ 

Sour Mouy www.sourmouy.com

An online mentoring platform for students to choose right majors/subjects for tertiary education, career, scholarship, entrepreneurship, and technical and vocational education and training (TVET).  

Objectives

Sour Mouy is established and designed with several core objectives as follows:

  • High school students make right decisions to choose majors at tertiary education and vocational training skills based on their personal interests, talents and demands of labour markets.
  • More students become fully convinced and committed to studying STEM majors.
  • University students or the graduates get successful tips for the training, exchange programs, scholarship, and fellowship abroad.
  • University students or the graduates get successful tips or right advice for business startups and entrepreneurship.
  • Reduce skill gaps in Cambodia's labour market.
  • Promote information and communication technology (ICT) in education.
  • Promote youth engagement and information sharing especially among youth in rural areas and cities.

 Vision 

Cambodia becomes an informed and interacting society. The country has more skilled labours to diversify its economy, attain the Sustainable Development Goals (SDGs) and become the high-income country.  

Situation Analysis

Some 65.3% of Cambodia's population is under age 30, and 21% is between the age of 15 and 24. Hence, Cambodia is the country of the youthful labour force, but the labour force is relatively low educated as about more than half of those employed having had only primary education, according to the 2015 ADB’s report on “Cambodia Addressing the Skill Gap- Employment Diagnostic Study”.

ILO report in 2013 indicated that there were some 4 million children aged 5 to 17 in Cambodia. Some 98% of children now are able to enrol in primary school, but many of them drop out before finishing the school. Only about 30% of youths are able to complete high schools, according to ADB report 2015. Some 89,661 students were sitting the high school exam in 2016 and only 62% of them accounted for 55,753 passed the exam based on the Ministry of Education.

Only 30% of the high school graduates decided to choose their majors at the universities based on the market demand for employment while the 60% chose their majors based on their personal interest, according to the survey of the University of Massachusetts Lowell in 2015.

In Cambodia, there are some 162 higher education institutions and based on the survey most of Cambodian students are more interested in enrolling for general majors like business management or accounting, marketing and banking and finance as they believe those majors provide better opportunities for their professional career.

Nonetheless, the other technical subjects such as science, technology, engineering, and mathematics (STEM) are not much chosen. In the market labour, however, Cambodia is need of engineers, technicians, software developers and skilled workers for its economidiversification. According to the World Bank's East Asia Pacific report on Work study from 2014, less than 6% of Cambodian university students enrolled in scientific majors – such as biology or engineering – while 46% studied accounting, finance or management.

It is estimated that 270,000 new entrants to the labour market every year in Cambodia, based on International Labour Organization (ILO) report. Yet, these young workers do not have enough skills to match the needs of the employers. Based on the Cambodian IT industry: Skills for a digital economy report, 75% of businesses interviewed was unable to hire competent IT staff and also a significant shortage of qualified senior level staff.

Cambodia’s economic growth depends heavily on the traditional sectors- garments, tourism, construction, and agriculture sectors. The country needs to urgently diversify into new sectors such as information technology, manufacturing, electronics, food processing and so on in order to grow sustainably, catch up with ASEAN Economic Community (AEC) and to become the high-income country as what Prime Minister Hun Sen envisages by 2050. 

What is Sour Mouy and Why It Matters?

Sour Mouy (literately means: Ask One) is created to provide information, advice and consultation to high school and university students regarding choosing subjects of tertiary education either social sciences or STEM, career path, scholarship, entrepreneurship or startup, and technical and vocational education and training (TVET).

For students who just graduated from high schools and are currently studying at tertiary levels, choosing the right majors, walking on the right career path and getting the opportunities such as scholarship abroad are often the challenge. It is even tougher for students in the provinces given the limited information and opportunities.

So many foreign countries, the Cambodian government, Civil Society Organizations and private sectors offer many scholarships, training, exchange, and fellowship programs available for Cambodian students but most of the cases only students in Phnom Penh succeed. In most cases perhaps not all, the well-informed and successful alumni of those scholarship programs center in Phnom Penh because they can access to various opportunities and career options including teaching at good universities. This has created a bigger gap between students in the provinces and Phnom Penh in terms of access to the right information and persons to associate with in order to make the decision.

Sour Mouy can be a small contribution to fix the dividing gap between the students in the rural areas and cities. Plus, it can provide less privileged and less informed students with the right tools and decision to succeed.

Not only can Sour Mouy play a  useful role to contribute to bridging the country's skill gap and providing right decisions to youth through mentoring and consulting but also being an online platform where Cambodian students both in the rural areas, cities and abroad can virtually meet to consult, exchange information, ideas and share experiences. It is expected that Sour Mouy is, in the long-run, able to play a relevant and bigger role to help reduce the mismatch labour markets in Cambodia and make the country's young working population more prepared for new qualified and skilled workforces in the country and region.

For the immediate benefits, Sour Mouy can provide the newly graduated high school and university students with right and perhaps smarter decisions on choosing subjects, prepare for the future career, and search for scholarship abroad. 

How Sour Mouy Works 

Mentors are those who graduated at least with bachelor’s degree and obtain successful experiences in career development, business startup or entrepreneurship, technical or vocational training, or experiences in winning scholarships locally or internationally.

Mentors display their short profiles with available mentoring schedule or calendar on Sour Mouy platform to welcome the mentees who are the high school, university students or fresh graduates to book or connect. In the form, mentors inform their educational background, areas of expertise, mentoring category, available times, and means of communication via either telephone, Facebook, Skype, WhatsApp or in-person.

Mentees are invited to choose any mentors whose profiles, skills and experiences are perceived to be informative and relevant with what mentees are seeking for. Mentees, first of all, need to create their user accounts by filling in their short profiles and after that, they can start immediately booking their interested mentors for advice. While booking or connecting mentors, mentees need to highlight their primary purpose or questions to ask or discuss with the mentors. By doing so, mentors are well prepared to consult, and it is not going to waste of time introducing each other.