សួរមួយ សូមស្វាគមន៍

សួរមួយ ជាវេទិកាអនឡាញ បង្កើតឡើងសំរាប់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ ដែលត្រូវការព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងការប្រឹក្សាយោបល់អំពី ការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ការស្វែងរកអាហារូបករណ៏ ការពិភាក្សាអំពីគំរោងការងារអនាគត និងសហគ្រិនភាព។

វេទិកាតម្រង់ទិសយុវជន

Seek for advice

ស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់

ចំពោះសិស្សនិងនិស្សិតដែលចង់ទទួលបាន ព័ត៌មាន ចង់ស្តាប់បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងត្រូវការការប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ សហគ្រិនភាព ការស្វែងរកអាហាររូបករណ៍ និងការរៀបចំគំរោងការងារអនាគត សូមចុច ចុះឈ្មោះចូលរួម ខាងក្រោមដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។

ចុះឈ្មោះចូលរួម
Become a Mentor

ចូលរួមផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់

ចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែក ព័ត៌មាន ជំនាញ និងបទពិសោធន៍នានា ទៅកាន់យុវជនដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវ និងទទូលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ការស្វែងរកអាហារូបករណ៏ ការរៀបចំគំរោងការងារអនាគត ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសហគ្រិនភាព សូមចុច ចុះឈ្មោះចូលរួម ខាងក្រោមដើម្បីក្លាយជា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់។

300,000

Young Cambodians

Some 300,000 young Cambodians enter the labor market every year (UNCT’s Common Advocacy Point 2011)
See detail

75 %

Businesses was unable to hire competent IT staff

75% of businesses interview was unable to hire competent IT staff due to significant shortage of qualification (Cambodian IT industry: Skills for a digital economy report)
See detail

63.84 % of 99,728

Students passed the exam in 2017

A total of 63.84% of the 99,728 students who sat the high school exam in 2017 scored above the minimum passing mark of 47%, up from 62% of students last year (Ministry of Education, 2017)
See detail

60 %

Major selection based on personal interest

Among those who passed high school exam, only 30% decided to choose their majors at the universities based on the market demand for employment while other 60% do based on their personal interest (Survey of University of Massachusetts Lowell in 2015).
See detail

3 % of 250,000

Out of the 250,000 post-secondary graduates in 2014, only 3% are from technical and vocational fields like agriculture, science and engineering (Report on Youth Well-being Policy Review of Cambodia, EU-OECD, 2017)
See detail

46 % Undereducated
23 % Overeducated
64 % Underqualified

The youth’s low education leads to skill shortages. Hence, it is a big challenge for the labour market. Employers cannot get the qualified workers. Only 31% of youth in Cambodia have jobs that match their qualifications, while 23% are overeducated and 46% are undereducated. Under-qualification is most severe in the industry sector, with 64% of youth underqualified for the job (EU-OECD, 2017)
See detail

Partner

Platform Impact

Sponsor

Transparency International Cambodia
EU
Sweden