វេទិកាតម្រង់ទិសយុវជន SOURMOUY

វេទិកាអនឡាញសម្រាប់យុវជន ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ

សួរមួយ ជាវេទិកាអនឡាញ បង្កើតឡើងសំរាប់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ ដែលត្រូវការព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងការប្រឹក្សាយោបល់អំពី ការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ការស្វែងរកអាហារូបករណ៍ ការពិភាក្សាអំពីគំរោងការងារអនាគត និងសហគ្រិនភាព។

អ្នកប្រឹក្សាស្ម័គចិត្តទាំង១០ ដែលមានប្រិយភាពជាងគេ
តួរលេខសំខាន់ៗ ទាក់ទង ការសិក្សា